Obchodné podmienky- dobrekufre.sk

I. Všeobecné ustanovenia

 1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: AB PRINT s. r. o. ,  Dukelská štvrť 948/11,  018 41 Dubnica nad Váhom , IČO: 47080965, DIČ: 2023747264, IČ DPH: SK2023747264, zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo: 27972/R (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop").
 2. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje. Potvrdenie objednávky bude kupujúcemu doručené e-mailom.
 3. Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadi a obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.
 4. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.
 5. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
 6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
 8. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.

 

II. Objednávanie tovaru

 1. Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.
 2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak objednávku nie je možné potvrdiť.
 3. Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára s požadovanými údajmi a náležitosťami, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.
 5. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
 6. Potvrdením elektronickej objednávky predávajúcim dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Účinnosť akceptácie nastáva okamihom prevzatia a zaplatenia tovaru kupujúcim.
 7. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.
 8. Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná.
 9. V prípade akciových ponúk, obmedzených objednávkou v hodnote stanovenej v podmienkach akcie, sa do hodnoty objednávky nezarátavajú poplatky spojené s doručením tovaru a prípadne poplatky spojené so zvoleným spôsobom úhrady.
 10. Zľavy vyplývajúce z jednotlivých akcií nie je možné kumulovať.

 

III. Ceny tovaru

 1. Ceny tovarov sú dané pri každom výrobku v e-shope v EUR s DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

 

IV. Spôsob platby

 1. Platby za tovar sa uskutočňujú v hotovosti kuriérovi pri doručení tovaru.
 2. Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorá slúži zároveň aj ako doklad o kúpe tovaru a ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.

 

V. Dodávka tovaru

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári. Tovar objednaný kupujúcim bude dodaný kupujúcemu prostredníctvom služieb tretích subjektov.
 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 1 - 5 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.
 3. Predávajúci k hodnote tovaru zaslaného prostredníctvom kuriérskej služby účtuje poplatok za poštovné vo výške 5 €.
 4. V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné neplatí.
 5. Kuriérska spoločnosť zodpovedá za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Ten si je povinný prezrieť zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný protokol a zásielku nepreberie. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

 

VI. Vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
 2. O uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci informuje predávajúceho  jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným e-mailom na adresu obchod@dobrekufre.sk alebo poštou na adresu spoločnosti.
 3. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 4. Po odstúpení od zmluvy predávajúci kupujúcemu vráti všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší  bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, pokiaľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších nedoplatkov.
 5. Platba za zakúpený tovar v súlade s bodom 4 bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť  podľa toho, čo nastane skôr.
 6. Kupujúci vráti tovar, nepoškodený a riadne zabalený späť predávajúcemu zaslaním (poštou alebo kuriérom) na adresu spoločnosti alebo ho prinesie osobne na adresu spoločnosti, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 7. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 8. Kupujúci zodpovedá, v prípade odstúpenia od zmluvy, iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, v dôsledku iného zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný  na zistenie povahy vlastností  a funkčnosti tovaru.

 

VII. Reklamácia tovaru

 1. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.
 2. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zakúpení tovaru - resp. jeho kópie, v záručnej dobe, ktorá je v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka 2 ročná.
 3. Kupujúci vyplní reklamačný formulár a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry na adresu predávajúceho: AB PRINT s. r. o. ,  Dukelská štvrť 948/11,  018 41 Dubnica nad Váhom.,
 4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 2. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov poskytnutých pri uzatvorení kúpnej zmluvy, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón  ktoré sú potrebné pre riadne plnenie povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy a pre ďalšie obchodné a marketingové aktivity. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Odvolanie nadobudne účinky  v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu . Kupujúci udeľuje súhlas na dobu 10 rokov od dňa ich poskytnutia.
 4. Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služby www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej európskej legislatívy.