Podmienky súťaže:

„Koľko koliesok má kufor na fotografii?“

Organizátorom súťaže je

Spoločnosť AB PRINT, s.r.o. so sídlom Dukelská štvrť 948/11, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 47080965

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel sro, Vložka č. 27972/R

Ďalej len "Organizátor" alebo „AB PRINT“.

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá k právnym úkonom (staršia ako 18 rokov) a súhlasí s podmienkami súťaže (ďalej „súťažiaci“). Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť súťaže a prevziať výhru iba v zastúpení svojho zákonného zástupcu. Prihlásením sa do súťaže zároveň uchádzač potvrdzuje, že bez výhrad súhlasí
s týmito podmienkami.

Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami súťaže a súčasne dáva svoj výslovný súhlas organizátorovi tejto marketingovej súťaže:

-          na zverejnenie osobných údajov výhercu v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec)

na výhernej listine, ktorá môže byť prístupná na internete organizátora alebo inak verejne

-          s uverejnením osobných údajov na facebookovej stránke dobrekufre.sk

-          na použitie jeho osobných údajov na marketingové účely spoločnosti AB PRINT

-          so zasielaním reklamných ponúk spoločnosti AB PRINT.

 

Trvanie súťaže

Súťaž je časovo limitovaná a prebieha od 11.09.2015 do 30.09.2015.

Pravidlá súťaže

  1. Úlohou súťažiaceho je správne odpovedať na súťažiacu otázku a odpoveď poslať na adresu obchod@dobrekufre.sk spolu s menom a plnou poštovou adresou na zaslanie výhry. 

Zapojením sa do súťaže každý súťažiaci dáva súhlas s podmienkami súťaže.

Výhry

Výhra je cestovný set luxusnej kozmetiky Sothys Paris.

Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť a nie je možné požadovať vydanie inej ceny či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote ceny.

Zo všetkých správnych odpovedí vyžrebujeme jedného výhercu dňa 30.09.2015 v sídle organizátora súťaže. Výherca bude kontaktovaný e-mailom, kde sa dohodne aj spôsob prevzatia výhry.

Odovzdanie a prevzatie výhry

Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi aj svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, telefón), inak stráca nárok na výhru.

V prípade, ak výherca neposkytne vyššie uvedené údaje organizátorovi najneskôr do 10 pracovných dní od vyhlásenia výhercu, alebo si poslanú výhru na adresu výhercu neprevezme, stráca na výhru nárok. Výhra prepadá v prospech organizátora súťaže tak, že bude použitá na ďalšie marketingové účely bez nároku výhercu na akékoľvek ďalšie či náhradné plnenie.

Zodpovednosť organizátora

  • na výhru v súťaži nevzniká právny nárok,
  • výhru nemožno vymáhať prostredníctvom súdu,
  • organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži
  • organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

Osobné údaje

Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa, ktorú súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže a jeho účasti v súťaži. Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia organizátorovi sa súťažiaci považuje za nespĺňajúceho podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený, stráca nárok na ďalšiu účasť v súťaži vrátane nároku na výhru.

Osobitné a záverečné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.

Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi. Informácie, ktoré súťažiaci poskytnú, budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely.

V Dubnici nad Váhom, 11.09.2015